ÖNCÜ SUFİLERDEN FUDAYL B. İYÂZ’DAN HİKMETLER


Fudayl b. İyâz şöyle dedi: "Bid'at sahibi bir kimseyle oturup sohbet eden kimseye hikmet verilmez."

"Ahir zamanda birtakım insanlar türeyecek ki dıştan birbirleriyle kardeş gibi görünecekler ama içten birbirlerine düşman olacaklar."

 “İnsanların Allah'tan razı olma makamına en layık olanları marifetullaha ermiş olanlarıdır."

"Kur'an ehline ne halifeden ne de daha aşağıdaki insanlardan medet ummak yakışmaz. Aksine bütün halkın ona ihtiyaç duyması gerekir."

"Bizim nazarımızda, maksuduna erişen çok oruç tutarak veya çok namaz kılarak ulaşmış değildir. O bu makamı canının cömertliği, göğüs selameti ve ümmete nasihat duygusuyla kazanmıştır."

"İnsanlar, doğruluktan ve helali aramaktan daha faziletli bir şeyle ziynetlenmemiştir."

"Zühd'ün aslı, temeli, hakikati, kökü; Allah'tan razı olmak duygusudur."

"İnsanları bilen müsterih olur."

"Ben bir kimsenin rıza hâlindeyken, hoşnutluk havasındayken arkadaşlığına inanmam.Gazap hâlindeyken arkadaşlığını esas kabul ederim."

Fudayl b. İyaz'a 'Tevazu nedir?' diye sordum, şu cevabı verdi: "Hakkı kabul edip ona bağlanmandır. Kimden işitirsen işit hakkı kabul etmendir."

"Kibir; hakkı kabul etmemektir, insanlara tepeden bakmaktır, sözlerine itiraz etmektir." diye bildiriyor.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem; "Hak nereye giderse ona tabi ol, onunla beraber git, hakkın gittiği yere git, haktan hiç ayrılma." buyuruyor.

"Ziyaretçisi olmayan bir hastalığı canım çekiyor."                

"Sizde cahillikten kaynaklanan iki tane huy var. Birincisi, şaşılacak bir şey olmadan gülmeniz. İkincisi, geceyi uykusuz geçirmeden sabah uyumanız."

"Kim ki içinden düşmanlık beslediği halde arkadaşına diliyle sevgi iddiasında bulunuyorsa, Allah bu kişiye lanet eder, kulaklarını sağır eder ve kalbinin basiret gözünü köreltir."

"Üç şey vardır ki kalbi karartır: Çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak."

"Nimete şükrün bir şekli de onu anlatmak, dile getirmektir."

 "Allah müttaki kullarına ummadığı yerden rızıklar bahşeder."

"Niyeti olmayana yaptığı amelin deftere yazılması yoktur. Allah'tan sevabını bekleyerek bir işe girişmeyen insana da bir ecir yoktur."

"Rabbiyle ünsiyet eden, insanlardan uzaklaşan ve yaptığı günahlara ağlayana ne mutlu!"

 

Coşan Mahmud Es’ad, (2022) Öncü Sûfîler- (Tabakâtü's-Sûfiyye) Sohbetleri, Server Yayınları

Güncel Haberler